Welcome to Laser Pointer Forums - discuss green laser pointers, blue laser pointers, and all types of lasersC
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bệnh lÃ* phụ khoa lÃ* má»™t thuáº*t ngữ dùng để chỉ các bệnh do hiện trạng viêm nhiá»…m phụ khoa ở cÆ¡ quan sinh dục của ngÆ°á»�i baÌ£n gái, bao gồm các bệnh ở bá»™ pháº*n sinh dục dÆ°á»›i (âm đạo, âm há»™, cổ tá»* cung) vÃ* các bệnh ở bá»™ pháº*n sinh dục trên (buồng trứng, vòi trứng vÃ* tá»* cung).

    Má»™t số các chứng bệnh lÃ* phụ khoa phổ biến nhÆ°: viêm vùng kÃ*n, nhiá»…m trùng lá»™ tuyến cổ tá»* cung, nấm âm đạo, ngứa âm đạo, viêm cổ tá»* cung... hay những dấu hiệu khác thÆ°á»�ng vá»� nguyệt san nhÆ° rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, kinh nguyệt mÃ*u Ä‘en...Xem chi tiết tại đây: viem am dao hoặc chứng bệnh viêm lá»™ tuyến cổ tá»* cung
    335094906
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…Top