LPF Laser Pointer Company Database


Welcome to Laser Pointer Forums! If you are looking for a laser you may want to check out the database of laser pointer companies. The link will open in a new window for your convenience.

Green Laser Pointers Blue Lasers Pointers Red Laser Pointers
Yellow Laser Pointers Purple Laser Pointers Orange Laser Pointers
Laser Pointers by Power - 1 Watt+ Laser Pointers by Power - 500mW+ Laser Pointers by Power - 250mW+
Laser Pointer Database High Power Laser Pointers Laser Pointer Diodes


Go Back   Laser Pointer Forums - Discuss Laser Pointers > Off-Topic > Other

LPF Database of Laser Pointer Companies
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
Old 08-09-2009, 06:53 AM #33
pullbangdead's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
pullbangdead pullbangdead is offline
Class 3R Laser
pullbangdead's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by nikokapo View Post
Oh yeah, 2012 is TOTALLY going to happen.
I'm sure 2012 will happen.

And as soon as it's over, 2013 will happen. And then 2014 after that.


pullbangdead is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 06:56 AM #34
Cereal Eater
 
Join Date: Dec 2007
Location: Argentina
Posts: 6,334
Rep Power: 299
nikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond repute
Send a message via MSN to nikokapo
nikokapo nikokapo is offline
Cereal Eater
 
Join Date: Dec 2007
Location: Argentina
Posts: 6,334
Rep Power: 299
nikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond reputenikokapo has a reputation beyond repute
Send a message via MSN to nikokapo
Default Re: **** the government - wake up people!?

҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ C̓̔̿̿̿̕̚۩◊} O҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� � M͡҉ E҉̔̕̚̕̚҉ S~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IT IS◊EATINGMYSOUL} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ZALGO ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} OH GOD ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ HELP ME͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ H҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚C҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚O҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚M҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚S҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̩̻̥͍̋̈́̆̆̾ ̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑ ̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑ ͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍ ̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠ ͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼ ͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ ̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐ ̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖ ͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍ ̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋ ̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨̧͙͈̥̺̪͔͔̱͓̠̞̉ͫ̈̿͆̔ͣͮ̇ ͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹ ̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪ ̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉ ̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡ ̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ ̬̙̪̞̉́̈́͐͋̃̒ͩͅ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐ ̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲ ͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋ ́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị ̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻ ̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄ ͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐̾͟Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆́̅̓̑̒͜A̷̡̺͒͗̐̒L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪ ̜̙͔G̿̍̈́̿͒ͭ̍ͮ̍҉̡̞̻̯̩̮̤̰̹O̲̯̯̭ͣͬ̔͘!̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈ ͗ͨ̀ͅ^ 2012.2013 = The Game.EDIT: Some days ago I watched Night @ the Roxbury again and I couldn't stop thinking about your avatar during the whole movie....I was banging my head like Jim Carey for 2 hours straight.
nikokapo is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 07:07 AM #35
Class 2M Laser
 
Join Date: Oct 2008
Location: California
Posts: 726
Rep Power: 30
The_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant future
The_Muffin_Man The_Muffin_Man is offline
Class 2M Laser
 
Join Date: Oct 2008
Location: California
Posts: 726
Rep Power: 30
The_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant futureThe_Muffin_Man has a brilliant future
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by wesdaman14 View Post
Alright I want to see who else on this forum besides me is awake. I know Gordon_B is. What about you ?

If you really think about the military and law enforcement (any branch) it's unbelievable to think that soldiers and police have any kind of self esteem and respect for themselves. They pride themselves on being told what to do. They do so blindly and without thinking, that just doesn't make any sense at all to me. No wonder so many cops who are probably ex soldiers or at least have the same mindset are assaulting and harassing citizens for the smallest things. It's what they're trained to do....to be government thugs. They don't think rationally anymore no one really does nowadays. They have it set in their minds that anyone who opposes them is a danger to them, and when they feel threatened they push back. Usually with violence unfortunately because again THAT'S WHAT THEY'RE TRAINED TO DO, realize any threat and neutralize it as quick as they can. With the economy the way it is, people losing their jobs left and right, and the what feels like growing distrust for the government. I'm sure anyone who thinks and isn't the aggressor in what I'm about to say have noticed it too. Citizens are finally waking up and realizing what's going on and they're tired of it. If I were you I would start arming yourselves to defend you, your loved ones, and your property before the **** hits the fan.


Ok wes..You can believe that and i can believe that the world will end when the US currency turns orange (ever notice the little orange 20's on the 20 dollar bill?) lol...

Do you also believe that the moon landing was a hoax?
The_Muffin_Man is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:01 PM #36
wesdaman14's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
wesdaman14 wesdaman14 is offline
Class 3R Laser
wesdaman14's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
Default Re: **** the government - wake up people!?

Y'all are so Gullible. Swine flu man made. 9/11 government job, Iraq war governments fault.
Everything that has always gone wrong in the word is the governments fault.
You do know there technology is 50-60 years ahead of what were using right ?
I mean there spying on all of us. Before there were never any cameras around my town. now everywhere i go i see those little security cameras all over the place, we have no privacy any more ! Free speech is no more, you try to voice your opinion and you get put in jail for soliciting.
__________________


wesdaman14 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:03 PM #37
wesdaman14's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
wesdaman14 wesdaman14 is offline
Class 3R Laser
wesdaman14's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
Default Re: **** the government - wake up people!?

they are going to push the swine flu vaccines real hard this fall....

don`t take them....

they are infected with lethal substances....

protect your children....

schools will be the first to get them.....
__________________


wesdaman14 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:05 PM #38
pullbangdead's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
pullbangdead pullbangdead is offline
Class 3R Laser
pullbangdead's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by wesdaman14 View Post
Free speech is no more, you try to voice your opinion and you get put in jail for soliciting.
So I take it you're posting this from jail at the moment?

I mean, since people get put in jail for speaking out the truth, and you're writing "the truth", and the government has infinite technology and is spying on you all the time, I can only assume you're already in jail for your speech on here the past day or 2.

So why aren't they censoring your speech from within the secret government prison?
pullbangdead is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:08 PM #39
pullbangdead's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
pullbangdead pullbangdead is offline
Class 3R Laser
pullbangdead's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by wesdaman14 View Post
they are going to push the swine flu vaccines real hard this fall....

don`t take them....

they are infected with lethal substances....

protect your children....

schools will be the first to get them.....
LOL, you're one of the anti-vaccine people too?!?!

That would be even more funny, if you weren't endangering MY health; not to mention the health of everyone you ever convince not to vaccinate AND the health of everyone around them.
pullbangdead is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:13 PM #40
daguin's Avatar
Super Moderator
 
Join Date: Mar 2008
Location: Sunny Southern California
Posts: 16,646
Rep Power: 823
daguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond repute
daguin daguin is offline
Super Moderator
daguin's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Sunny Southern California
Posts: 16,646
Rep Power: 823
daguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond reputedaguin has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

I think that he's stopped taking his med's.

He was doing so well there for awhile too.

Sad to see, really

Peace,
dave
daguin is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:22 PM #41
wesdaman14's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
wesdaman14 wesdaman14 is offline
Class 3R Laser
wesdaman14's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by pullbangdead View Post
So I take it you're posting this from jail at the moment?

I mean, since people get put in jail for speaking out the truth, and you're writing "the truth", and the government has infinite technology and is spying on you all the time, I can only assume you're already in jail for your speech on here the past day or 2.

So why aren't they censoring your speech from within the secret government prison?
Not on the computer, If you go out in public and get signs and stuff opposing the government then your gonna get in trouble. And they dont have time for Online stuff its in the real world that matters not cyber world.
__________________


wesdaman14 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:25 PM #42
wesdaman14's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
wesdaman14 wesdaman14 is offline
Class 3R Laser
wesdaman14's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Atlanta Georgia.
Posts: 1,502
Rep Power: 15
wesdaman14 is on a distinguished road
Send a message via AIM to wesdaman14 Send a message via MSN to wesdaman14 Send a message via Yahoo to wesdaman14
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by pullbangdead View Post
LOL, you're one of the anti-vaccine people too?!?!

That would be even more funny, if you weren't endangering MY health; not to mention the health of everyone you ever convince not to vaccinate AND the health of everyone around them.
You know more people die from Vaccines then the actual illness ?
You know the Autism rate in new born children has gone from 1 in 4000 at 1998 to 1 in 356 2009 ? What do you think that is ? Simple Mercury is a preserver. put that in Shots and there you go. That's why i don't get any shots at all
__________________


wesdaman14 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:31 PM #43
gotwake424's Avatar
Class 2 Laser
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 349
Rep Power: 20
gotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud of
Send a message via AIM to gotwake424
gotwake424 gotwake424 is offline
Class 2 Laser
gotwake424's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 349
Rep Power: 20
gotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud ofgotwake424 has much to be proud of
Send a message via AIM to gotwake424
Default Re: **** the government - wake up people!?

Hey Wes don't tell anyone but i was the third gun man on the grassy knoll......................

Well said Dave
__________________
LASERS
Nexus - 110mW
Fusion - 127mw
Kryton - 125mW
LIB Custom - 115mW
Sonar Series - 20mW

LIB Custom - 295mW
gotwake424 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:32 PM #44
pullbangdead's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
pullbangdead pullbangdead is offline
Class 3R Laser
pullbangdead's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by wesdaman14 View Post
You know more people die from Vaccines then the actual illness ?
You know the Autism rate in new born children has gone from 1 in 4000 at 1998 to 1 in 356 2009 ? What do you think that is ? Simple Mercury is a preserver. put that in Shots and there you go. That's why i don't get any shots at all
Wow: a lie, a correlation that is NOT a causation, and a lie.

There is no mercury in vaccines given now (except some flu vaccines, which have certainly not ever been correlated to any other disease), and there hasn't been in almost a decade, and it was NEVER simple mercury, it was a compound.

More people DO NOT die from vaccines than from diseases. In fact, that is the most bald-faced and asinine lie regarding vaccines I've ever read. I'm truly astounded you actually believe that. Vaccines have saved MILLIONS of lives, and continue to save MILLIONS of lives every single year. To say otherwise it idiotic. Heck, there was a pertussis death in the county I live in this very year, and the only way a pertussis case these days occurs is when there is no vaccination present. Tell me wes, have you ever coughed so hard you thought you might die? Seriously, this poor kid coughed to DEATH because vaccinations weren't given in the past. Pertussis, one among a dozen senseless diseases that can kill you but can be very simply prevented by a simple vaccine.

And really, correlation != causation. Seriously, wow, it doesn't get any more text book than your example.

Last edited by pullbangdead; 08-09-2009 at 03:35 PM.
pullbangdead is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:33 PM #45
Ramsey_innovations's Avatar
Class 2 Laser
 
Join Date: May 2009
Location: Central FL.
Posts: 352
Rep Power: 21
Ramsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud of
Ramsey_innovations Ramsey_innovations is offline
Class 2 Laser
Ramsey_innovations's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Central FL.
Posts: 352
Rep Power: 21
Ramsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud ofRamsey_innovations has much to be proud of
Default Re: **** the government - wake up people!?

When it comes down to it we just have to admit that not one of us really knows for sure all the facts. One's decision to accept or deny theories of propaganda and conspiracy are just that, one's decision. I myself am not necessarily a conspirator, but that does not mean that I discredit an idea unless I have proof. After all just about anything is possible in the quantum world we live in. For it to be proof to me means quite a bit since I believe none of what I hear and half of what I see. I have always adopted the saying "better to have and not need than need and not have", to me that applies to knowledge, not simply physical things. In the end we will all have our own views, but the important thing is that we are able to freely discuss those views on an educated and respectable level with our fellow man.
Ramsey_innovations is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:39 PM #46
pullbangdead's Avatar
Class 3R Laser
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
pullbangdead pullbangdead is offline
Class 3R Laser
pullbangdead's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 2,046
Rep Power: 211
pullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond reputepullbangdead has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Quote:
Originally Posted by Ramsey_innovations View Post
When it comes down to it we just have to admit that not one of us really knows for sure all the facts. One's decision to accept or deny theories of propaganda and conspiracy are just that, one's decision. I myself am not necessarily a conspirator, but that does not mean that I discredit an idea unless I have proof. After all just about anything is possible in the quantum world we live in. For it to be proof to me means quite a bit since I believe none of what I hear and half of what I see. I have always adopted the saying "better to have and not need than need and not have", to me that applies to knowledge, not simply physical things. In the end we will all have our own views, but the important thing is that we are able to freely discuss those views on an educated and respectable level with our fellow man.
Sure, anyone can feel whatever they like. Like that old saying from someone who I am sure was fmaous, I might not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. That said, I will also defend to the death MY right to make fun of what you say if what you say is crazy.

Last edited by pullbangdead; 08-09-2009 at 03:42 PM.
pullbangdead is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 03:49 PM #47
elitesniper's Avatar
Class 2 Laser
 
Join Date: Dec 2008
Location: California
Posts: 411
Rep Power: 9
elitesniper will become famous soon enough
elitesniper elitesniper is offline
Class 2 Laser
elitesniper's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: California
Posts: 411
Rep Power: 9
elitesniper will become famous soon enough
Default Re: **** the government - wake up people!?

wes take teh medicines quick!
__________________
blue ray leadlight in progress
elitesniper is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2009, 04:17 PM #48
john_lawson's Avatar
Class 3B Laser
 
Join Date: Feb 2008
Location: central california
Posts: 3,181
Rep Power: 231
john_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond repute
john_lawson john_lawson is offline
Class 3B Laser
john_lawson's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: central california
Posts: 3,181
Rep Power: 231
john_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond reputejohn_lawson has a reputation beyond repute
Default Re: **** the government - wake up people!?

Well guys he did it again he likes to rub people the wrong way to get a reaction
it worked he talks shit about usa and its government ,is it perfect no far from it
is it better than some yes and no i mean when i look at my bi-weekly check and it has

gross pay 2,697
total deductions 1,123

does it piss me off no its to keep this country going would i like to pay less hell yea
but just knowing some people are benifitting from me and hasn't contributed $hit pisses me off too, Wes get a job pay some bills life will get different hella fast believe me
__________________
The first step is admitting you have a problem

Techlaser 532 100 mw cni pointer 106-110 mw
Wicked laser 532 evo pro 135 mw-mnf sample
Wicked laser spyder pro 2 240 mw mnf sample
Wicked laser spyder 1 pro 180 mw nice sweet unit

kenom kryton groove 405 nm 125 mW phr
enighmus 405 two cr123a host nice 100 mW
6x wicked core 200 mw glass lense

650 loc in susies Rpl host 175 mw glass lense
pen style loc 200 mw glass lense

RPL 532-375 the very first polished host from Jack

Rpl 25 473 polished saweeeet
john_lawson is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnLoading
Top 50 Laser Pointer Companies - Green Lasers Top 50 Laser Pointer Companies - Blue Lasers Top 50 Laser Pointer Companies - Red Lasers
Top 50 Laser Pointer Companies - Yellow Lasers Top 50 Laser Pointer Companies - Purple Lasers Top 50 Laser Pointer Companies - Orange Lasers
Top Laser Pointers by Power - 1 Watt+ Top Laser Pointers by Power - 500mW+ Top Laser Pointers by Power - 250mW+
Laser Pointer Database High Power Laser Pointers Laser Pointer Diodes
Privacy Policy | Advertising Disclaimer | Terms of Use


 


All times are GMT. The time now is 04:58 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Privacy Policy | Advertising Disclaimer | Terms of Use
Copyright (C) 2016 Laser Pointer Forums, LLC